maandag 11 februari 2013

Weer een mooie recensie…


NBD|Biblion recensie:
"De laatste jaren komen de alarmerende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) steeds meer onder vuur te liggen. Temperatuur en zeespiegel vertonen weliswaar een stijgende lijn, maar of die moet worden toegeschreven aan het broeikaseffect wordt in toenemende mate betwijfeld. Aan de hand van talloze schematische tekeningen, diagrammen en tabellen laat dit boek op overtuigende wijze zien hoe ingewikkeld klimaatprocessen in elkaar zitten. Zonneactiviteit, oceaanstromingen en geologische processen hebben altijd al aanleiding gegeven tot klimaatschommelingen en kunnen daar ook nu weer voor verantwoordelijk zijn. Deze eenzijdig toeschrijven aan een broeikaseffect door toegenomen menselijke CO2-uitstoot, zoals het IPCC dat doet, is een te simpele voorstelling van zaken. Daarbij komt nog dat voldoende nauwkeurige meetgegevens nog maar vrij recent beschikbaar zijn, zeker wanneer dit wordt afgezet tegen de tijdschaal waarop klimaatveranderingen zich voltrekken. Een evenwichtige beschouwing is dan ook op zijn plaats en dat is precies waar dit boek in uitblinkt. Prachtig geïllustreerde en toegankelijk geschreven studie naar de klimaatprocessen die terecht kritisch is ten aanzien van IPCC-rapporten"
Marc Busio (NBD|Biblion recensie)

Inderdaad: in mijn boek uit ik kritiek richting IPCC. Maar ook de ‘ontkenners’ krijgen er van langs. Ik ben van mening dat de mens wel degelijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde, zij het in veel mindere mate dan IPCC ons voorhoudt. Ook ik pleit voor afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar de halsstarrige focus op CO2 ontneemt het zicht op mogelijk veel effectievere maatregelen, zoals de reductie van methaan en roet. Ook moeten we niet steeds ‘het klimaat’ de schuld geven als er weer eens iets mis is in de wereld. Overstroming bijvoorbeeld wordt primair veroorzaakt door lokale menselijke ingrepen in het stroomgebied van een rivier. Of door enkele meters bodemdaling als gevolg van grondwateronttrekking en/of oppervlaktebemaling. Dat soort problemen voorkom je niet met mondiaal klimaatbeleid: het draait primair om local governance.


PS: De schitterende cartoon van Morris is van toepassing op beide kampen!